Projekty unijne


Beneficjent:


‘’KBM’’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Czyżewskiego 31 A, 97-400 Bełchatów


Realizuje projekt pt.:


„Uruchomienie przez przedsiębiorstwo KBM produkcji kleju do okładzin ściennych poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji”

 

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,

Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP

 

Celem projektu jest uruchomienie linii produkcyjnej, pozwalającej na wytwarzanie nowych produktów w zakresie okładziny ściennych oraz udoskonalenie pierwotnych receptur.

 

Planowane efekty:

 

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu z wykorzystaniem innowacyjnej technologii.

 

Całkowita wartość projektu: 3 936 000,00pln
Wartość dofinansowania z UE: 1 760 000,00pln
 

 

Przetarg rozstrzygnięty

 

 

 

 

Bełchatów 01.06.2017 r.


 

Zapytanie ofertowe


 

W związku z realizacją przez ‘’KBM’’ Sp. z o.o. Projektu p.n.

Uruchomienie przez przedsiębiorstwo KBM produkcji kleju do okładzin ściennych poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji”,

realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP

 

zapraszamy do złożenia ofert dotyczących dostawy, montażu i uruchomienia linii produkcyjnej do produkcji kleju:

 

 

kod CPV – 42000000-6 Maszyny przemysłowe

 

 

Zamawiający

‘’KBM’’ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Czyżewskiego 31 A, 97-400 Bełchatów

NIP: 7691976025 REGON: 592183163 tel.: (+44) 633 61 26 www. kbm.com.pl

 

 

Tryb postępowania

Postępowanie, którego dotyczy zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie linii technologicznej składającej się z następujących urządzeń.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowej linii technologicznej składającej się z następujących elementów:

 • Urządzenia dozowania z BB, na które składają się 2 stacje rozładunku, podest obsługowy, 2 dozowniki ślimakowe, pompa pneumatyczna, naczynie przelewowe, mieszadło śmigłowe, mieszalnik.

 • Urządzenia dozowania ze zbiorników ręcznego zasypu, na które składają się 3 zbiorniki ręcznych dodatków, podest obsługowy, 3 dozowniki ślimakowe, waga technologiczna, rozdzielacz dwudrogowy, podajnik ciśnieniowy pneumatyczny, odpylacz pulsacyjny wraz z instalacją odpylającą do zbiorników, instalacja odpylająca zbiorników chemii, zbiornik buforowy, rozdzielacz dwudrogowy i instalacja technologiczna.

 • Urządzenia dozowania z IBC i wody, na które składają się 3 pompy pneumatyczne i instalacja technologiczna.

 • Zbiornik buforowy mieszalnika i disolwera.

 • Urządzenia mieszania, na które składają się mieszalnik z płaszczem, disolwer, 2 komplety tensometrów wagowych, cooleer, konstrukcja wsporcza pod disolwer i mieszalnik, 3 pompy śrubowe, nalewaczka z podwójnymi wagami automatycznymi, 2 zbiorniki ręcznego zasypu surowca i zbiornik pośredni.

 • Urządzenia sterowania montażu, na które składają się instalacja elektryczna zasilania i sterowania urządzeń technologicznych, instalacja pneumatyczna urządzeń sterowanych pneumatycznie, wizualizacja systemu i sprężarka śrubowa.

 • Urządzenia grzania wstępnego w postaci zbiornika do grzania wstępnego.

 • Rozmieszczenie linii technologicznej na powierzchni 145m2 z uwzględnieniem drogi komunikacyjnej.

 • Efekt funkcjonalny: osiągnięcie w ciągu 8h - 4 cyklów produkcyjnych przy produkcji 10L pojemników.

Bardziej szczegółowy opis linii technologicznej oraz wszystkie pozostałe informację będą ujawnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (Wzór – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) ponieważ stanowi to tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)

Termin realizacji zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 31.12.2017

Termin i okres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:

 1. w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy
  w terminie;

 2. w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

 3. w przypadku wystąpienia okoliczności, których przewidzenie na etapie dokonywania zlecenia było niemożliwe.


 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin i okres realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie:

 1. o okres niezbędny do usunięcia skutków/ustania działania siły wyższej;

 2. o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia
  w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności;

 3. o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia
  w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

Miejsce realizacji zamówienia

ul. Czyżewskiego 31 A, 97-400 Bełchatów

 

Warunki płatności

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia w wysokości do 40% wartości zamówienia.

Płatności dokonywane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

Ostateczne rozliczenie dokonane zostanie po podpisaniu przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Warunki udziału

w postępowaniu

oraz wykaz oświadczeń

i dokumentów

jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału

w postępowaniu

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada personel z doświadczeniem przy budowie linii technologicznej i znajomości branży (tj. zrealizował w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 podobne do przedmiotu zamówienia umowy (umowy muszą być zakończone) tj. w zakresie budowy linii technologicznej do produkcji mokrej wyrobów chemii budowlanej.

Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania oświadczenia (Wzór – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz dostarczenia dowodów ze strony inwestora, wymienionych w pkt. 2b realizacji, potwierdzających, iż zostały one wykonane należycie.

3. Brane pod uwagę będą tylko te oferty, które spełniają wszystkie parametry urządzeń według specyfikacji.

Powyższe warunki zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego
na podstawie otrzymanego formularza ofertowego (Wzór – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 01.06.2017 r.) i dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania.

 

 1. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

 

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dopuszcza się złożenie oferty w innym języku, pod warunkiem iż zostanie do niej załączone tłumaczenie na język polski poświadczone przez Wykonawcę.

 

 1. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić

lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 

 1. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

 

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Zgodnie
  z udostępnionym przez Zamawiającego formularzem w treści oferty należy wskazać w szczególności:

- pełną nazwę oferenta wraz z danymi kontaktowymi,

- datę sporządzenia oferty,

- przedmiot oferty,

 - okres gwarancji,

- warunki serwisu,

- proponowaną łączną cenę netto i brutto oferty

 

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy – warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na podstawie ogólnodostępnych rejestrów KRS, CEIDG lub innych obowiązujących w kraju oferenta, potwierdzających umocowanie osób do reprezentacji.

 

W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, należy załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.

 

 1. Cena oferty powinna być podana w PLN zgodnie z treścią formularza ofertowego.

 

 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Kryteria oceny ofert

 

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów i ich znaczenia:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena: 55% (C – cena najniższa / cena ofertowa w ofercie ocenianej x 55 = C)

Serwis: 20% - 1 dzień roboczy ( 24h ) – 72h ( 3 dni robocze )

Sposób liczenia: 1 / ilość dni w ofercie x 20 = S

Poprzez sposób liczenia rozumie się czas reakcji serwisu i przybycia ekipy serwisu do siedziby beneficjenta oraz możliwość naprawy sprzętu w siedzibie zamawiającego.

Gwarancja: 25% - 12 – 36 miesięcy

Sposób liczenia: okres gwarancji badanej oferty / 36 x 25 = G

Op = C + S + G

Ostateczna ocena punktowa oferty (Op): Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów.

Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły
z przedłożonego przez Wykonawcę formularza oferty.

Zasady wyboru oferty

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony,
  a oferta nie została odrzucona).

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane
  w niniejszym zapytaniu kryteria.

 

 1. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego
  w zapytaniu ofertowym, Zamawiający, z zastrzeżeniem zapisów punktu 5 poniżej, zwróci się do Wykonawców o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu,
  w którym upłynął termin składania ofert.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Oferta będzie odrzucona w szczególności:

- w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu,

- w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ,

- została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert.

 

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców którzy:

 2. są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;

 3. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

 4. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

 

 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wiarygodności oświadczeń i informacji przedstawionych przez wykonawców, w tym w szczególności w świetle publicznie dostępnych rejestrów i baz danych.
  W przypadku negatywnej oceny wiarygodności oświadczeń i informacji przedstawionych przez wykonawców Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oferty, wskazując w tym zakresie stosowne uzasadnienie.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi potencjalnych wykonawców drogą mailową. Dodatkowo informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego.

 

Termin, miejsce i forma składania ofert

 1. Termin składania ofert: do dnia 01.07.2017 roku do godz. 24.00

 2. Oferta powinna być przesłana elektroniczne na adres email: chemia@kbm.com.pl

 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami

 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym.

 2. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest Bożena Pirek, tel. 605 313 193,
  e-mail: chemia@kbm.com.pl lub miroslawskupin@wp.pl

Zawarcie umowy

 1. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
  w zapytaniu ofertowym kryteria, zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

 

 1. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy
  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

 

 1. Istotne postanowienia umowy:

a) przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji kleju, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;

b) termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31 grudnia 2017 r.;

c) wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą montażem i uruchomieniem linii produkcyjnej do produkcji kleju;

d) okres rękojmi ulega wydłużeniu do upływu okresu gwarancji;

e) w przypadku opóźnienia odbioru Przedmiotu umowy w stosunku do wyznaczonego terminu realizacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą 1 % wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba, że Wykonawca wykaże, iż dany okres opóźnienia spowodowany był przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z niniejszą Umową;

f) W przypadku opóźnienia usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu do usunięcia wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą 0,5% (pół procent) wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba, że Wykonawca wykaże, iż dany okres opóźnienia spowodowany był przyczynami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z niniejszą Umową;

g) Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy.

h) Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

i) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części prac Podwykonawcom w ramach realizacji zamówienia wraz z podaniem nazw Podwykonawców oraz zakresu powierzanych im czynności, pod warunkiem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu wynagrodzenia określonego w Umowie, a Wykonawca zapewni udział w wykonaniu Umowy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wzajemne skoordynowanie wykonanych przez te osoby działań.

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

- zmiana uzasadniona będzie sytuacją niemożliwą do przewidzenia w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

- zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

k) Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie własnej działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w wysokości co najmniej 2 miliony zł (słownie: dwa miliony złotych) za szkody, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej Umowy. W terminie ważności niniejszej Umowy zobowiązuje się to ubezpieczenie kontynuować i utrzymywać przez łączny okres obowiązywania Umowy, w tym także przez okres rękojmi i gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia określonego powyżej ubezpieczenia w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy.

l) Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Wykonawcy, w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

- w przypadku wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do doręczonego mu wezwania Zamawiającego wskazującego odpowiednie uchybienie i wzywającego do usunięcia tego uchybienia w określonym terminie, który nie może być krótszy, niż 14 (czternaście) dni; lub

- . jeżeli opóźnienie w dokonaniu przez Strony odbioru któregokolwiek z części Przedmiotu umowy przekroczy 30 (trzydzieści) dni, chyba, że Wykonawca wykaże, iż opóźnienie to wynikło z przyczyn, za które zgodnie z Umową Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; lub

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę innego rodzaju zobowiązania lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do doręczonego mu wezwania Zamawiającego do zaprzestania niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań w dany sposób oraz usunięcia jego skutków w określonym terminie, który nie może być krótszy, niż 14 (czternaście) dni. Istotne zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy obejmują w szczególności: zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczeń wymaganych niniejszą umową, istotne lub uporczywe naruszanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska;

ł) Wykonawca może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Zamawiającemu, w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

- opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty wymagalnych należności Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy o co najmniej 30 (trzydzieści) dni po upływie dodatkowego terminu wskazanego w doręczonemu Zamawiającemu wezwaniu Wykonawcy do zapłaty takich należności, który to dodatkowy termin nie może być krótszy, niż 30 (trzydzieści) dni; lub

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zamawiającego innego istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, lub uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zamawiającego innego rodzaju zobowiązania lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający nie zastosuje się do doręczonego mu wezwania Wykonawcy do zaprzestania niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań w dany sposób oraz usunięcia jego skutków w określonym terminie, który nie może być krótszy, niż 30 (trzydzieści) dni.

Informacje dodatkowe

1.Zamawiający bez podania przyczyn oraz bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców może w każdym czasie przedłużyć, unieważnić, zawiesić lub zamknąć niniejsze postępowanie bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie przed upływem terminu złożenia ofert prawo do modyfikacji, zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, w tym załączników.

3. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.

 

6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez prowadzącego postępowanie od postępowania ofertowego.

Załączniki

 1. Formularz ofertowy

 2. Umowa o zachowaniu poufności

 3. Oświadczenie o zrealizowanych projektach (doświadczenie)

 

NOWOŚCI